FSC-STD-40-005 V3-0 (V3-1)

 

  • Data aprobării: 11 noiembrie 2015
  • Data publicării: 18 decembrie 2015
  • Data intrării în vigoare: 01 iulie 2016
  • Sfârșitul perioadei de tranziție: 30 iunie 2017 (termen extins la 31 decembrie 2017)

Tranzitia spre noul standard

Ce este nou

Necesitatea alinierii la cerințele europene din sectorul forestier – EU Timber Regulation(EUTR), dar si comentariile transmise de-a lungul timpului de detinatorii de certificate sau diversi factori interesati, a determinat Forest Stewardship Council (FSC) să dezvolte un nou standard în ceea ce privește aprovizionarea cu Lemn Controlat. Spre deosebire de standardul anterior (FSC-STD-40-005 V2-1), conceput a fi un program de verificare, noul standard FSC-STD-40-005 V3-0 (V3-1) impune în esență adoptarea unui sistem de tip DueDilligence (DDS) – sistem de verificare prealabilă, pe care companiile trebuie să îl instituie pentru definirea măsurilor și procedurilor ce trebuie întreprinse pentru evaluarea și reducerea riscurilor privind aprovizionarea cu material lemnos provenit din surse inacceptabile.

Notă: Modificările intervenite între cele două versiuni sunt redate în ANEXA HMatricea modificărilor dintre versiunile 2-1 și 3-0 ale standardului.

Ce tip de evaluare a riscului aplicăm

Conform prevederilor noului standard pentru lemn controlat, evaluarea riscurilor legate de originea lemnului pentru o anumită zonă de aprovizionare, se poate realiza de către companiile interesate, doar dacă nu exista deja în vigoare o evaluarea de risc aprobată de FSC (adică Evaluare Naţională a Riscurilor pentru Lemn Controlat – NRA sau Evaluarea Centralizată a Riscurilor la nivel Naţional – CNRA).
Ierarhia evaluărilor riscurilor care pot fi utilizate pentru punerea în aplicare a prezentului standard este reprezentată în figura următoare:


În prezent, FSC dezvolta Evaluarea Centralizată a Riscurilor la nivel Național, pentru România, aprobarea documentului fiind anunțată pentru data de 21 septembrie 2017. În așteptarea CNRA, companiile din Romania vor folosi Evaluarea Națională a Riscului (NRA) elaborată în conformitate cu FSC-PRO-60-002 V2-0, la care se adauga o evaluare de risc simplificata realizata de fiecare companie in parte.
Pentru mai multe detalii legate de procesul CNRA accesați meniul Evaluarea Riscurilor – Despre CNRA.

Partea I: Sistemul DDS

“Organizația trebuie să aibă, să pună în aplicare și să mențină un sistem due diligence (DDS) [sistem de verificare prealabilă] documentat pentru achizițiile de material fără declarație FSC care urmează a fi utilizat ca material controlat sau comercializat cu declarația de Lemn controlat FSC”


Elementele cheie ale sistemului DDS ce trebuie implementat conform standardului sunt:

1. Obținerea de informații cu privire la material (specii) și la proveniența acestuia (suprafața de aprovizionare)
Organizația trebuie să aibă acces la informații privitoare la lanțurile sale de aprovizionare (inclusiv sub-furnizori) la un nivel care să îi permită să confirme și să documenteze:

a) Proveniența materialului;

b) Riscul privitor la proveniența și riscul privitor la amestecarea cu materii prime neeligibile în lanțul de aprovizionare; și

c) Reducerea riscului.

 

2. Evaluarea riscurilor de a introduce pe piață material lemnos provenit din surse inacceptabile

Riscul este analizat din următoarele perspective:

a) Proveniența – aceasta implică riscul achiziționării din surse inacceptabile, unde au loc practici de management inacceptabile sau activități conexe. Acest risc este evaluat pentru o anumită zonă geografică în conformitate cu cerințele aplicabile ale evaluării riscului prin NRA (National Risk Assessment), CNRA (Centralized National Risk Assessment) sau evaluarea riscului proprie organizației.
b) Lanțul de aprovizionare prin care materialul este achiziționat – acest risc cuprinde analizarea a ceea ce se întâmplă cu materialul (care a fost recoltat într-o suprafață în care a fost identificat un risc particular conform punctului ‘a’ de mai sus) în lanțul (lanțurile) de aprovizionare. Aceasta cuprinde riscul ca materialul să fie amestecat cu achiziții neeligibile sau material cu proveniență diferită, ceea ce nu permite confirmarea riscului legat de proveniență. Acest risc este specific organizației și adițional punctului ‘a’ de mai sus.

Pentru a reduce riscul în mod eficient, ambele perspective trebuie luate în considerare iar măsurile de reducere a riscului trebuie aplicate la nivelul potrivit al lanțului de aprovizionare.

În termeni practici și din perspectiva organizației, o evaluare a riscului reprezintă o analiză atentă a lanțului său de aprovizionare pentru a identifica situații, procese etc., care pot avea ca rezultat pătrunderea unor achiziții de material inacceptabil sau neeligibil în lanțurile de aprovizionare. După evaluarea riscului, organizația evaluează probabilitatea și gravitatea riscului în operațiunile sale și apoi decide ce măsuri de control sunt necesare pentru a preveni acest lucru și le pune în aplicare.

 

3. Stabilirea măsurilor de control pentru fiecare risc identificat cu scopul de a-l reduce.

Organizația trebuie să dețină și să implementeze măsuri de control adecvate pentru a reduce riscul specificat sau nespecificat privitor la proveniența și/sau riscul de amestecare cu material ne-elibigil în lanțul de aprovizionare;
NOTĂ: Exemple de măsuri de control și îndrumări pentru elaborarea acestora sunt prezentate în Anexa E.
IMPORTANT: Pentru a fi în concordanță cu cerințele EUTR, implementarea măsurilor de reducere a riscurilor se face ÎNAINTE de introducerea pe piață a materialului lemnos.

Partea a II-a: Sistemul de management al calității

1. Competențe, documentație și înregistrări

Organizația trebuie să numească un reprezentant din conducere/management responsabil cu respectarea de către organizație a tuturor cerințelor aplicabile din prezentul standard.

Toți angajații respectivi trebuie să demonstreze cunoașterea procedurilor organizației și competență în punerea în aplicare a cerințelor aplicabile din prezentul standard.

Organizația trebuie să păstreze evidențe/înregistrări și documente care demonstrează respectarea prezentului standard și să se asigure că acestea sunt ușor accesibile pentru organismul de certificare.

Organizația trebuie să păstreze toate înregistrările relevante timp de cel puțin cinci (5) ani.

 

2. Informații disponibile public

Organizația trebuie să prezinte organismului de certificare un rezumat scris al sistemului său de DD.

 

3. Participarea factorilor interesați și reclamații

Organizația trebuie să elaboreze și să pună în aplicare o procedură documentată pentru comentariile și reclamațiile legate de sistemul DD primite de la factorii interesați.
NOTĂ: Cerintele minime ce trebuie respectate pentru consultarea factorilor interesati se regasesc in ANEXA B.