FSC-STD-40-005 (V3-1)

 

 • Data aprobării: 11 noiembrie 2015
 • Data publicării: 18 decembrie 2015
 • Data intrării în vigoare: 01 iulie 2016
 • Sfârșitul perioadei de tranziție: 31 decembrie 2017

Tranziția spre noul standard

Ce este nou

Necesitatea alinierii la cerințele europene din sectorul forestier – EU Timber Regulation(EUTR), dar si comentariile transmise de-a lungul timpului de detinatorii de certificate sau diversi factori interesati, a determinat Forest Stewardship Council (FSC) să dezvolte un nou standard în ceea ce privește aprovizionarea cu Lemn Controlat. Spre deosebire de standardul anterior (FSC-STD-40-005 V2-1), conceput a fi un program de verificare, noul standard FSC-STD-40-005 V3-0 (V3-1) impune în esență adoptarea unui sistem de prevenție DueDilligence (DDS) pe care companiile trebuie să îl instituie pentru definirea măsurilor și procedurilor ce trebuie întreprinse pentru evaluarea și reducerea riscurilor privind aprovizionarea cu material lemnos provenit din surse inacceptabile.

Notă: Modificările intervenite între cele două versiuni sunt redate în ANEXA HMatricea modificărilor dintre versiunile 2-1 și 3-1 ale standardului.

Ce tip de evaluare a riscului aplicăm

Conform prevederilor noului standard pentru lemn controlat, evaluarea riscurilor legate de originea lemnului pentru o anumită zonă de aprovizionare, se poate realiza de către companiile interesate, doar dacă nu exista deja în vigoare o evaluarea de risc aprobată de FSC (adică Evaluare Naţională a Riscurilor pentru Lemn Controlat – NRA sau Evaluarea Centralizată a Riscurilor la nivel Naţional – CNRA).
Ierarhia evaluărilor riscurilor care pot fi utilizate pentru punerea în aplicare a prezentului standard este reprezentată în figura următoare:


În prezent, FSC dezvoltă Evaluarea Centralizată a Riscurilor la nivel Național, pentru România, aprobarea documentului fiind estimată a avea loc la finalul lunii septembrie 2017. În așteptarea CNRA, companiile din Romania vor folosi Evaluarea Națională a Riscului (NRA) elaborată în conformitate cu FSC-PRO-60-002 V2-0, la care se adaugă o evaluare de risc realizată de fiecare companie în parte.
Pentru mai multe detalii legate de procesul CNRA accesați meniul Evaluarea Riscurilor – Despre CNRA.

Partea I: Sistemul DUE DILIGENCE (DDS)

Implementarea si mentinerea unui sistem due diligence:
“Organizația trebuie să aibă, să pună în aplicare și să mențină un sistem due diligence (DDS) [sistem de verificare prealabilă] documentat pentru achizițiile de material fără declarație FSC care urmează a fi utilizat ca material controlat sau comercializat cu declarația de Lemn controlat FSC”

 • Organizația poate alege să elaboreze propriul DDS sau să aplice unul elaborat de o parte externă.
 • Organizația trebuie să includă în propriul DDS toți furnizorii și subfurnizorii de material evaluat în conformitate cu prezentul standard.
 • Organizația trebuie să asigure accesul la dovezile de respectare a cerințelor aplicabile din acest standard, inclusiv acces la documente, parchete, sedii ale furnizorilor și subfurnizorilor, unde acest lucru este relevant.
 • Organizația trebuie să analizeze și, dacă este necesar, să iși revizuiască sistemul DDS cel puțin anual și ori de cate ori apar modificări care afectează relevanța, eficiența sau adecvarea acestuia.
 • Organizația trebuie să conducă audituri interne ale propriului sistem DDS cel puțin o dată pe an pentru a se asigura că este implementat corect.
 • Organizația trebuie să documenteze domeniul de aplicare, datele și personalul implicat în auditurile interne.

 


Elementele cheie ale sistemului DDS ce trebuie implementat conform standardului sunt:

1. Obținerea de informații cu privire la material (specii) și la proveniența acestuia (suprafața de aprovizionare)
Organizația trebuie să aibă acces la informații privitoare la lanțurile sale de aprovizionare (inclusiv sub-furnizori) la un nivel care să îi permită să confirme și să documenteze:

a) Proveniența materialului;

b) Riscul privitor la proveniența și riscul privitor la amestecarea cu materii prime neeligibile în lanțul de aprovizionare; și

c) Reducerea riscului.

 

2. Evaluarea riscurilor de a introduce pe piață material lemnos provenit din surse inacceptabile

Riscul este analizat din următoarele perspective:

a) Proveniența – aceasta implică riscul achiziționării din surse inacceptabile, unde au loc practici de management inacceptabile sau activități conexe. Acest risc este evaluat pentru o anumită zonă geografică în conformitate cu cerințele aplicabile ale evaluării riscului prin NRA (National Risk Assessment), CNRA (Centralized National Risk Assessment) sau evaluarea riscului proprie organizației.
b) Lanțul de aprovizionare prin care materialul este achiziționat – acest risc cuprinde analizarea a ceea ce se întâmplă cu materialul (care a fost recoltat într-o suprafață în care a fost identificat un risc particular conform punctului ‘a’ de mai sus) în lanțul (lanțurile) de aprovizionare. Aceasta cuprinde riscul ca materialul să fie amestecat cu achiziții neeligibile sau material cu proveniență diferită, ceea ce nu permite confirmarea riscului legat de proveniență. Acest risc este specific organizației și adițional punctului ‘a’ de mai sus.

Pentru a reduce riscul în mod eficient, ambele perspective trebuie luate în considerare iar măsurile de reducere a riscului trebuie aplicate la nivelul potrivit al lanțului de aprovizionare.

În termeni practici și din perspectiva organizației, o evaluare a riscului reprezintă o analiză atentă a lanțului său de aprovizionare pentru a identifica situații, procese etc., care pot avea ca rezultat pătrunderea unor achiziții de material inacceptabil sau neeligibil în lanțurile de aprovizionare. După evaluarea riscului, organizația evaluează probabilitatea și gravitatea riscului în operațiunile sale și apoi decide ce măsuri de control sunt necesare pentru a preveni acest lucru și le pune în aplicare.

 

3. Stabilirea măsurilor de control pentru reducerea fiecărui risc specific identificat.

Organizația trebuie să dețină și să implementeze măsuri de control adecvate pentru a reduce riscul specificat identificat privitor la proveniența și/sau riscul de amestecare cu material ne-elibigil în lanțul de aprovizionare;
NOTĂ: Exemple de măsuri de control și îndrumări pentru elaborarea acestora sunt prezentate în Anexa E.
IMPORTANT: Pentru a fi în concordanță cu cerințele EUTR, implementarea măsurilor de reducere a riscurilor se face ÎNAINTE de introducerea pe piață a materialului lemnos.

Partea a II-a: Sistemul de management al calității

1. Competențe, documentație și înregistrări

Organizația trebuie să numească un reprezentant din conducere/management responsabil cu respectarea de către organizație a tuturor cerințelor aplicabile din prezentul standard.

Toți angajații respectivi trebuie să demonstreze cunoașterea procedurilor organizației și competență în punerea în aplicare a cerințelor aplicabile din prezentul standard.

Organizația trebuie să păstreze evidențe/înregistrări și documente care demonstrează respectarea prezentului standard și să se asigure că acestea sunt ușor accesibile pentru organismul de certificare.

Organizația trebuie să păstreze toate înregistrările relevante timp de cel puțin cinci (5) ani.

 

2. Informații disponibile public

Organizația trebuie să prezinte organismului de certificare un rezumat scris al sistemului său DDS.

 

3. Participarea factorilor interesați și reclamații

Organizația trebuie să elaboreze și să pună în aplicare o procedură documentată pentru comentariile și reclamațiile legate de sistemul DDS primite de la factorii interesați.

Procedura trebuie să cuprindă mecanisme pentru:

 • Confirmarea primirii reclamațiilor;
 • Informarea factorilor interesati cu privire la procedura reclamațiilor si transmiterea unui răspuns initial către reclamanți in interval de două (2) săptămâni;
 • Dialog cu reclamantii in scopul de a rezolva reclamatiile evaluate ca fiind substantiale inainte de luarea altor masuri;
 • Transmiterea relcamatiilor substantiale catre organismal de certificare si Biroul National FSC relevant pentru suprafata furnizoare in interval de doua (2) saptamani de la primirea reclamatiei;
 • Utilizarea abordarii precaute in continuarea achizitiei de material relevant atata timp cat reclamatia este active;
 • Stabilirea actiunii corrective ce urmeaza a fi intreprinsa de furnizori si mijloacele de punere in aplicare ale acestora daca o reclamatie a fost evaluate si verificata ca fiind substantial;
 • Excluderea din lantul de aprovizionare a materialului respective si a furnizorilor daca nu au fost luate masuri corrective;
  Inregistrarea si clasarea tuturor reclamatiilor primate si a masurilor luate.

NOTĂ: Cerintele minime ce trebuie respectate pentru consultarea factorilor interesati se regasesc in ANEXA B.