Nota:

Masurile recomandate pentru implementarea DDS, au rezultat in urma  unor largi consultari publice organizate de WWF pentru dezvoltarea Evaluarii Centralizate a Riscurilor la nivel national (FSC® CNRA )  la care au participat reprezentanti ai administratiei padurilor de stat si private, operatori, comercianti, autoritati competente, comunitati locale, organizatii non guvernamentale, asociatii profesionale din domeniu.

Drepturi legale de exploatare

Descrierea riscurilor

Masuri recomandate

Relevant doar pentru lemnul provenit din fondul forestier national apartinand proprietarilor persoane fizice:

In practica, sunt situatii frecvente in care administratori ai fondului forestier national considera suficienta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din partea unuia dintre succesori (in cazul succesorilor multipli ai aceleiasi mosteniri) care solicita incheierea unui contract de administrare sau prestari silvice. Prin urmare, un anumit succesor poate beneficia de avantajele mostenirii in posibilul detriment al celorlalti succesori legali. Acest fapt poate duce la incalcarea prevederilor Codului Civil.

 • Verificati daca materialul lemnos provine din paduri private sau de stat:
  • Paduri de stat –Risc scazut;
  • Paduri private – mergeti la pasul 2;
 • Suprafata din care se recolteaza este inclusa intr-un amenajament silvic?
  • Da – Risc scazut;
  • Nu – Mergeti la pasul 3;
 • Este necesara consultarea de documente aditionale care atesta dreptul legal de proprietate:
 • Titlu de proprietate;
 • Contract de vanzare-cumparare;
 • Extras de carte funciara;
 • Certificat de mostenitor;
 • Sentinte judecatoresti definitive referitoare la partaje;
 • imputernicire notariala (in cazul beneficiarilor multipli).
 • Verificarea dupa caz a limitelor proprietatii si a parchetelor de exploatare;

Relevant doar pentru lemnul provenit din vegetatie forestiera din afara fondului forestier national:

Frecvent, nu exista o delimitare clara a proprietatilor in teren.

Relevant doar pentru lemnul provenit din vegetatie forestiera din afara fondului forestier national:

 • se va asigura existenta documentelor care sa dovedeasca dreptul asupra proprietatii;
 • verificarea, dupa caz, a limitelor proprietatii si a parchetelor de exploatare

Nota:

Amendamentele aduse Codului Silvic (Legea 46/2008) prin adoptarea Legii 175/2017 si amendamentele aduse la Metodologia pentru aprobarea depasirii posibilitatii anuale cu volumul masei lemnoase din arboreta afectate de factori biotici si/sau abiotici prin OM 1094/2017 aduc specificatii clare privind calitatea de beneficiar, calitate ce trebuie demonstrata in concordanta cu prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, insa nivelul de aplicare inca nu este evaluat.

Taxe si impozite

Descrierea riscurilor

Masuri recomandate

Referitor doar la taxa de peaj si taxele locale pentru utilizarea infrastructurii publice locale (drumuri comunale sau forestiere):

Riscul evitarii platii acestor taxe locale apare din cauza fragmentarii administrative a fondului forestier national, respectiv distributia drumurilor forestiere. in multe situatii, proprietarul suprafetei de padure din care se recolteaza materialul lemnos si proprietarul drumului utilizat pentru transportul materialului lemnos recoltat nu este aceeasi entitate, prin urmare neputandu-se incasa taxele aferente.
in astfel de situatii, unii operatori pot evita plata acestor taxe prin neinformarea administratorului drumului respectiv.

 • Verificati daca proprietarul materialului lemnos si proprietarul/administratorul drumului reprezinta aceeasi entitate:
  • Da – Risc scazut;
  • Nu – mergeti la pasul 2.
 • Verificati existenta contractelor/protocoalelor intre parti care acopera deasemenea aspectul legat de taxa de peaj:
  • Da – Risc scazut;
  • Nu – mergeti la pasul 3;
 • Notificati proprietarul/administratorul drumului in vederea obtinerii acordului de utilizare:
  • Da – Risc scazut;
  • Nu – nu contractati masa lemnoasa.

Activitati de exploatare a masei lemnoase

Descrierea riscurilor

Masuri recomandate

In timpul activitatii de exploatare a lemnului drepturile legale ale tertilor pot fi afectate mai ales prin:

(i)suprapunerea cailor de scos-apropiat peste alte proprietati,

(ii)nerespectarea restrictiilor de tonaj la transportul materialului lemnos.

 • Verificarea dupa caz a respectarii drepturilor legale ale tertilor privind folosinta proprietatii acestora in procesul de recoltare al lemnului (acordul acestora si, dupa caz, respectarea intelegerilor intre parti);

Referitor la aplicarea regulilor silvice de exploatare:

Datorita frecventei ridicate cu care se incalca aceste norme la nivel national, provenienta trebuie stiuta si verificata.

Se va institui un program intern de verificare a respectarii regulilor silvice de exploatare, prioritizarea controalelor facandu-se urmand o abordare bazata pe riscuri.

Surse pentru prioritizarea verificarilor (lista nu este exhaustiva):

Masuri de Control:

 • Verificari suplimentare in parchetele de exploatare in vederea respectarii: (i)prevederilor din autorizatia de exploatare si a masurilor dispuse prin actele de control emise de catre autoritati; (ii)termenelor, modalitatilor si perioadelor de colectare, scoatere si transport ale materialului lemnos;
 • Instruiri suplimentare adecvate responsabilitatilor personalului, stabilite prin proceduri de lucru specifice (pentru atenuarea riscului).

Referitor la operatiunile de exploatare efectuate in arii protejate:

Datorita frecventei ridicate de nerespectare a conditiilor de mediu, verificarile se vor face sistematic prin intermediul controalelor de exploatare.

 • Verificarea existentei autorizatiei de exploatare care sa includa conditiile de mediu, in conformitate cu legea;
 • in padurile incluse in studiul „Pin-Matra/2001/018” sau in alte studii fundametale depuse in conformitate cu procedurile legale, operatiunile se vor desfasura doar in baza avizului favorabil al structurii teritoriale a autoritatii centrale care raaspunde de silvicultura, care certifica faptul ca acele paduri nu indeplinesc criteriile si indicatorii aprobati prin OM 3397/2012;
 • Operatiunile de exploatare vor incepe doar dupa obtinerea autorizatiei de exploatare, in conditiile legii;
 • Se vor face verificari suplimentare pentru a urmari respectarea conditiilor de mediu si a altor masuri stipulate in autorizatia de exploatare, in conditiile legii.

Calificarile si drepturile angajatilor

Descrierea riscurilor

Masuri recomandate

Referitor la sanatatea si securitatea in munca:

In prezent, nerespectarea normelor SSM este o practica raspandita in activitatile de exploatare a lemnului la nivel national.

 • Existenta evaluarilor de risc legate de securitatea si sanatatea in munca, specifice fiecarui post;
 • Existenta echipamentului de protectie la locul de munca, in conformitate cu masurile de reducere a riscurilor in domeniul SSM;
 • Efectuarea instruirilor specifice;
 • Verificari in teren in vederea respectarii masurilor SSM (interviuri cu angajatii);
 • Se vor lua masuri urgente pentru a corecta nonconformitatile si dupa caz, pana la solutionarea acestora, operatiunile de exploatare vor fi sistate.

Referitor la calificarea si angajarea legala a personalului:

Munca nedeclarata (la negru), precum si ocuparea unui loc de munca de catre personal necalificat corespunzator, reprezinta practici raspandite, la nivel national.

 • Conformitatea va fi monitorizata tinand cont de conditiile de atestare ale operatorilor pentru activitatile de exploatare forestiera;
 • Desfasurarea activitatii personalului specializat in activitati de exploatare in conformitate cu conditiile legale de acreditare;
 • Calificarea personalului angajat in conformitate cu legislatia aplicabila (diplome, certificate, autorizatii);
 • Instruiri adecvate ale personalului in conformitate cu rolul si responsabilitatile stabilite;
 • Angajarea in conformitate cu procedurile legale (REVISAL).

Achizitie, comercializare si transport

Descrierea riscurilor

Masuri recomandate

Referitor la clasificarea cantitativa/calitativa si transportul materialului lemnos:

Riscul principal asociat transportului de material lemnos apare pe fondul deficientelor sistemului de trasabilitate WoodTracking si se manifesta sub forma efectuarii transporturilor multiple efectuate in baza aceluiasi cod emis de aplicatie.
Deasemenea, datorita metodei legale de cubaj bazata pe estimarea volumului, in urma procesului de recoltare poate rezulta un volum suplimentar de lemn ce nu este sistematic declarat.

 • Nivelul de implementare al masurilor aditionale privitoare la reducerea riscurilor va fi urmarit de catre operator atat prin monitorizare interna cat si prin urmarirea rapoartelor oficiale de control;
 • Verificarea documentelor de expeditie si a codurilor privind originea si destinatia (furnizate prin sistemul WoodTracking). Documentele de livrare vor confirma data/ora si locul de recoltare si destinatie;
 • Volumul total si sortimentele specificate pe avizele de insotire (lemn rotund, busteni, lemn de foc) se vor compara cu datele din registrul de intrari al materialului lemnos pentru a se asigura corectitudinea acestora;
 • Verificarea prin controale fizice a faptului ca materialul lemnos corespunde cu inscrisurile de pe factura si avizele de insotire;
  Volumele suplimentare rezultate se vor separa si Garda Forestiera competenta teritorial va fi notificata;
 • Instruiri adecvate ale muncitorilor in legatura cu: prevederile legale, metodologiile de cubaj, utilizarea programelor WT&SUMAL.

Mentinerea si evaluarea periodica a eficientei sistemului de preventie instituit

Descrierea riscurilor

Masuri recomandate

Inexistenta evaluarii la nivel national a gradului de implementare a cerintelor impuse de Regulamentul European nr. 995/2010 privind Lemnul, impune o abordare precauta.

 • Verificarea existentei sistemului DDS:
  • Da – mergeti la pasul 2;
  • Nu – excludeti furnizorul/subfurnizorul din lantul de aprovizionare;
 • Verificarea respectarii sistemului DDS instituit prin:
  • Monitorizare interna;
  • Verificarea respectarii eventualelor masuri de conformare impuse de actele de control a autoritatilor competente.